Издаване на копие от кадастрален и регулационен план - ситуационно решение за изготвяне на проект за поставяне на преместваемо съоръжение

Цена

Срок

Правно основание

Приложение № 9, т. 5ж от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

20 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.