Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ

Цена Заяви

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост (друго вещно право)
 3. Нотариално заверено пълномощно
 4. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)
 5. Съгласие от собствениците с нотариално заверени подписи
 6. Скица на имота по действащия план за регулация (кадастрален план, в случаите когато преместваем обект или рекламен елемент се поставя в границите на поземлен имот или УПИ)
 7. Одобрена скица с указан начин за поставяне
 8. Одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/или проекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП
 9. Резултат от проведена състезателна процедура, който регламентира правата на искателя за разполагане на ПО или РЕ върху общински имот
 10. Одобрена схема за преместваемите обекти (съоръжението) в имота, в случаите когато същите са поставени върху имоти, собственост на държавата или общината
 11. Одобрени типови или индивидуални проекти и извършени съгласувателни процедури с компетентни органи, в зависимост от конкретния случай / НИНКН, експлоатационни предприятия и др./

Пояснения

За имоти, които не са собственост на държавата или общината, необходимите документи са от точките: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. За имоти – собственост на държавата или общината, необходимите документи са от точките - 1, 9, 10 и 11

Срок

7 работни дни от датата на подаване на заявлението.

Правно основание

Приложение 4, т. 8 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и чл. 56 и 57 от ЗУТ

Цена

за преместваеми обекти с типов проект - 50,00 лв. за брой; за преместваеми обекти с индивидуален проект - 8,00 лв./кв.м, но не по-малко от 50,00 лв.; за рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв. м - 200,00 лв. за брой; за рекламни елементи с типов проект - 100 лв. за брой; за рекламни елементи с индивидуален проект - 300,00 лв. за брой; за временни информационни елементи - 50,00 лв. за брой; за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект - 50,00 лв. за брой; за фирмен тотем - 200,00 лв. за брой.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.