Издаване на разрешение за строеж

Цена Заяви

Необходими документи

  1. Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител)
  2. Виза за проектиране
  3. Копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект
  4. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ
  5. Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)
  6. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория или не е придружен от оценка по т. 4)
  7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
  8. Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони)
  9. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник)
  10. Други

Срок

Разрешението за строеж се издава в 7 дневен срок от датата на получаване на входящ номер от Акстър

Правно основание

Приложение № 4, т. 7, таблица 1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост дали ще се строи сграда,ограда по чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ или ограда по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ, според зоната, в която се намира (I, II, III, IV, V, в строителни граници, извън строителни граници или вилна зона) се изчисляват съответно лв. за РЗП кв.м. (за сграда), лв. за линейни м. спрямо периметър (за ограда чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ) или лв. за кв. м. спрямо разгъвка (ограда по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст. (2) Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционен проект/и и/или са поискали разрешение за строеж за саниране на цели жилищни сгради и общежития - ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията й. (Раздел V от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община)

Подписан от

Главен архитект на Столична община