Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство