Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план