Изменение и/или допълнение на разрешително за водовземане