Издаване на скица от кадастралния план в урбанизирана територия