Водовземане от минерални води за питейно-битово водоснабдяване