ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА СЕЛО КОКАЛЯНЕ, РАЙОН ПАНЧАРЕВО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА (за територията на м. "с. Кокаляне", м. "в.з. Кокалянски ханчета", м. "2-ро разширение на в.з. Кокалянски ханчета" и м. "в.з. Михово блато")

Правно основание

Статус

В процедура - обявяване на решения на Столичен Общински Съвет (СОС)

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Панчарево С. КОКАЛЯНЕ
Панчарево В.З. КОКАЛЯНСКИ ХАНЧЕТА
Панчарево 2-ро разширение на в.з."Кокалянски ханче

Прикачени документи

Тип
Решение на СОС Преглед
Вертикална планировка Преглед
Вертикална планировка Преглед
Схема водопровод Преглед
Схема водопровод Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПЗ - план за застрояване Преглед
ПР – План за регулация Преглед
ПР – План за регулация Преглед
Схема Организация на движението Преглед
Схема Организация на движението Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед