Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне-гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, гара София – гара Елин Пелин“, „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“ за проект „Развитие на железопътен възел София“ - част ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на трасето на жп линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура, разположени в землищата на с. Желява и с. Яна, район „Кремиковци“ и с. Казичене, райони „Панчарево“ и „Искър“ и с. Лозен, район „Панчарево“

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Кремиковци
Панчарево
Искър

Прикачени документи

Тип
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед
ПП - Парцеларен план Преглед