Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: Модернизация на железопътен участък: „София-Перник-Радомир“, за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир част от Трансевропейската транспортна мрежа“ в обхвата на Подучастък от проектен км 15+332 до км 18+537 по Път 1 – Част ПУП – Парцеларен план и Специализиран план.

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник

Обхват

Район Местност Квартал УПИ Друго адресно описание
Витоша

Прикачени документи