• Разрешение за строеж № 50/21.03.2024, издадено от Главен архитект на Столична община
  Статус Влязъл в сила
  Възложители: НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
  Строеж/Обект: Втора
  КОНСЕРВАЦИОННО - РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ОБЕКТ: "НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
  РЗП = 6012,88 кв.м, ЗП = 1571,4 кв.м,
  Имот/Обхват: Идентификатор КККР(имот): 68134.100.446, Идентификатор КККР (сграда/СОС): 68134.100.446.1, район: Средец, кв. 486, УПИ VII - "За общественообслубваща сграда", местност "ЦЕНТЪР - ЗОНА А - ЮГ", гр. София
  Строителен надзор: "СОФИНВЕСТ" ЕАД
  Разрешение за строеж със заличени лични данни: