РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

липсва
Дата на публикуване: 12.09.2016

От месец юни Главният архитект на Столична община е сформирал няколко работни групи, които имат за задача да изготвят предложения и да организират процеса по изменение, допълнение и актуализация на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, Закона за устройство на територията, Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община.

В работните групи участват представители на професионални и неправителствени организации и експерти от направление „Архитектура и градоустройство”. Целта на предложенията за промени в нормативните актове е решаване на възникнали в последно време обществено значими проблеми пред устройството и застрояването на Столична община,отстраняване на някои правно-технически недостатъци в текстовете,създаване на по-ясни за хората ред и процедури при разглеждане и приемане на важни за града решения, по-добро взаимодействие с гражданското общество, увеличаване на прозрачността на процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, възможностите за контрол за постигане на крайната цел - подобряване на градската среда.

Изготвените предложения от работните групи ще бъдат публикувани периодично на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ преди тяхното окончателно приемане с цел да се даде възможност за получаване и на други предложения от експерти и граждани, неучастващи в тяхната работа.