Стартира процедурата за избор на проектанти по Програма „Културно наследство“

липсва
Дата на публикуване: 14.05.2020

Програма „Културно наследство“ на Столична община има за цел да подкрепи опазването на недвижимото културно наследство на територията на Столична община като подпомага собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

По Програмата ще бъдат финансирани сгради - частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”.        

Програма „Културно наследство“ на Столична община има за цел да подкрепи опазването на недвижимото културно наследство на територията на Столична община като подпомага собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

По Програмата ще бъдат финансирани сгради - частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”.

            Столична община ще сключи рамково споразумение със седем екипа проектанти, на които ще бъдат възложени за изпълнение с конкретни договори въз основа на рамковото споразумение една, няколко или всички от следните основни дейности: заснемане и обследване на строежа и съставяне на технически паспорт; изготвяне на задание за проектиране; изготвяне на инвестиционни проекти за укрепителни и консервационно-реставрационни дейности и социализация на обекти – недвижими културни ценности; упражняване на авторски надзор по време на строителството и извършване на други дейности, свързани с работата на Програмата, необходими за изпълнението на строителните дейности за сградите, одобрени за финансиране.

            Рамковото споразумение ще бъде сключено за тридесет и шест месеца и за максимална стойност от два милиона лева без ДДС.  

            Условията за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния линк: https://app.eop.bg/today/63787.

            Срокът за подаване на оферти е 09 юни 2020 г., 23:59 ч. чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.