„Зони с ограничителен режим за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи“ в системата iSofMap

липсва
Дата на публикуване: 30.10.2018

От 29.10.2018 г. системата iSofMap  е допълнена с още една тематична  карта в слой „Зони“  - „Зони с ограничителен режим за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи“, определени с Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Границите на всяка зона се определят от архитектурно-пространствената рамка на булевард, улица или площад, което е съвкупността от всички ограждащи булеварда, улицата или площада тротоари и прилежащите им локални улични платна, алеи, поземлени имоти, сгради, съоръжения и огради.

Новата карта не е включена по подразбиране и ако данните представляват интерес за потребителя, той следва да я избере и включи. Чрез използване на бутона Информация могат да се видят данни за номера на зоната.