Важно! Публикувани документи в регистрите на Направление "Архитектура и градоустройство"

липсва
Дата на публикуване: 18.03.2020

Поради желанието ни за улесняване на гражданите и бизнеса в така създалата се ситуация Ви уведомяваме, че Направление "Архитектура и градоустройство" извършва необходимите мерки и организация по отношение на предотвратяване струпването на хора в деловодството на НАГ за получаване на документи.

В тази връзка към момента срока за публикуване на "влезли в сила"/ "издадени" административни актове в регистрите е променен на 1 (един) работен ден от издаването/влизането им в сила, вместо 3 (три) дни, както беше до момента.

Към настощия момент са публикувани абсолютно всички подписани актове и ще се постараем да спазваме срока от 1 работен ден до отпадане на необходимостта.

Актове, които се публикуват със статус „влязъл в сила“ в рамките на един ден, от тяхното подписване, са именно:

- разрешения за строеж, издадени от Главния архитект на СО - https://www.sofia-agk.com/RegisterBuildingPermitsPortal/Index (актовете се публикуват след влизане в сила)

- разрешения за поставяне, издадени от Главния архитект на СО - https://www.sofia-agk.com/RegisterMovablePermitPortal/Index (актовете се публикуват след влизане в сила)

- разрешения за строеж за благоустройствени обекти, издадени от Главния инженер - https://www.sofia-agk.com/RegisterDevelopmentBuildingPermission/Index (актовете се публикуват след влизане в сила)

Актове, които се публикуват със статус „издаден“ в рамките на един ден, от тяхното подписване, са именно:

-  визи издадени от Главния архитект на Столична община- https://www.sofia-agk.com/registervisasofproection (актовете се публикуват след издаването им)

- градоустройствени заповеди- https://www.sofia-agk.com/registerurbanplanningorders(актовете се публикуват след издаването им)

- удостоверения за въвеждане в експлоатация- http://up.gis-sofia.bg/ (актовете се публикуват след издаването им)

-заповеди към разрешения за строеж и други административни актове- https://www.sofia-agk.com/RegisterBuildingPermitsPortal/Index (актовете се публикуват след влизане в сила)

(*Забележка - всяка заповед е привързана към съответното разрешение за строеж)

Всички регистри са достъпни на следния линк:
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/187

След нормализиране на обстановката ще имате възможност да получите своя оригинал от Направление „Архитектура и градоустройство“.

Ако не Ви удовлетворява предоставената възможност да изтеглите копие на издадения административен акт със заличени лични данни, можете да получите своя оригинал с мокър печат от деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“.

При невъзможност Вие да получите лично административния акт в оригинал, а е наложително, Ви напомняме, че е възможно той да бъде изискан служебно от институцията, пред която следва да бъде предоставен.

Последните два дни през деловодството на НАГ минава огромен поток от хора (минимум по 100 души на ден), голяма част от които идват на място, за да разберат дали документа им е готов.

Молим Ви, при  възможност да използвате предоставените варианти за информация, в т.ч. и за издадени административни актове, тъй като струпването на хора в момента е крайно нежелателно! Благодарим Ви за разбирането!

*Призовават се всички граждани да спазват препоръките и указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на вируса, като се въздържат от посещение в сградата на НАГ при наличие на подобни симптоми.

Напомняме Ви, че Направление „Архитектура и градоустройство“ предлага следните ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ:

Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и

Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти

Всички ЗАЯВЛЕНИЯ за административни услуги, извършвани от НАГ са достъпни на следния линк:

https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/826

Напомняме Ви отново, че можете да получавате информация по движението на Вашите заявления по телефона, както следва:

- всеки ден от 13,00 до 14,00 часа

- четвъртък от 13,00 до 17,00 часа

/на вътрешните телефони на служителя, който отговаря за преписката Ви/.

Телефоните на всички служители са публикувани в раздел Структура и функции.

Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и по  имейл delovodstvo@sofia-agk.com, както и да бъдат изпращани по пощата или чрез куриер. Размера на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc)

Напомняме Ви, че можете да заплатите таксата за заявената от Вас административна услуга по банков път от всеки банков клон и/или чрез интернет банкиране по сметката на НАГ:

ОБЩИНСКА БАНКА

BG49 SOMB 9130 3126 2957 01

BIC: SOMB BGSF