След две съдебни инстанции усилията на Столична община за възстановяване експлоатационното състояние на кабинковите и въжени линии на територията на Природен парк „Витоша“ се увенчава с успех

липсва
Дата на публикуване: 29.11.2023

След две съдебни инстанции усилията на Столична община и в частност на главния архитект на СО за възстановяване експлоатационното състояние на кабинковите и въжени линии на територията на Природен парк „Витоша“ се увенчава с успех.

Върховен административен съд с решение -https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=2275937&code=vas&guid=1385548615&fbclid=IwAR0e8Ws4GorkG1q4IIvQhcxVwBEPMMBjlghCLt-ESgpkE9_iC9AAWx_vGSw    по а.х. дело № 7946/2023 г. потвърди решението на първоинстанционния съд, като остави в сила заповедта на главния архитект на СО, с която се нарежда „Въжни линии“ ЕАД да извърши необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне и заздравяване  и привеждане в съответствие с изискванията на чл. 169 от ЗУТ на строеж: Двуседалков открит лифт „Драгалевци“ – лифтови станции и въжена линия с конструкция на фундаменти и носещи стълбове, конструкция седалки, носещо стоманено въже, ролкови и закрепващи механизми като изготви инвестиционен проект за ремонт и усилване като цяло на строежа по съществуващо положение и изпълни инвестиционния проект.

Заповедта е издадена след извършено обследване от назначена от главния архитект на СО комисия от район „Витоша“ и изготвено по негово възлагане конструктивно обследване на лифта, от което се установява, че същият не се използва по предназначение, не е в добро състояние като част от елементите му са силно корозирали, което създава реална опасност за сигурността на конструкцията и поради това подлежи на ремонт.

Вида на необходимите ремонтни и възстановителни дейности  ще бъде определено по вид и обем с изготвянето на инвестиционния проект, като целта на мерките в това производство е да бъдат отстранени уврежданията по строежа и същият да бъде заздравен и поправен, за да се възстанови функцията, за която е създаден.

Срокът за доброволно изпълнение е 6 месечен, след което следва принудително изпълнение.