Обява до заинтересованите лица и общественост

липсва
Дата на публикуване: 22.05.2017

На основание чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС -ПМС № 59/2003г.,  ДВ, бр. 25/2003 г., последно изм. и доп. ДВ, бр.3/2011г.), СТОЛИЧНА  ОБЩИНА - Направление „Архитектура и градоустройство", с адрес: гр. София,  ул.”Сердика” № 5,  съобщава, че  e постъпило инвестиционно предложение с Възложител  "Глория  Палас” ООД – ЕИК 831036162 за:

"Водовземане от минерална вода чрез съществуващи съоръжения -  Каптиран естествен извор (КЕИ) от находище на минерална вода „София-Център”, изключителна държавна собственост - №83 от Приложение № 2 на Закона за водите, гр.София, Столична община,  за захранване на УЕЛНЕС и СПА център в съществуваща многофункционална сграда (хотел „Глория Палас") върху УПИ ХIII  401.272  (стар УПИ ХIII-5,17) от кв.17 по плана на ГГЦ, м."Зона-Г-14", бул."Мария Луиза"№ 20,  район Оборище,  гр. София".

Местоположение:   гр. София – район Оборище,  местност "Зона-Г-14", кв.17 по плана на ГГЦ,  УПИ ХIII  401.272  (стар УПИ ХIII-5,17),  бул."Мария Луиза" №20.

Инвестиционното предложение е във връзка с използване на минерална вода от Каптиран естествен извор (КЕИ) към находище на минерална вода „София-Център”, изключителна държавна собственост - № 83 от Приложение № 2 на Закона за водите, за захранване на бъдещ СПА център на хотел „Глория Палас”.

Подробна нформация по чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбатаза ОВОС и по чл.10, ал.1, част Б на Наредбата за ОВОС относно инвестиционното предложение се намира в Направление „Архитектура и градоустройство” (НАГ) –Столична община.

Писмени становища и мнения се приемат в деловодството на НАГ-Столична община:  гр.София 1000 – ул.”Сердика” № 5,  е-mail:  office@sofia-agk.com

За контакти:  инж.Ваня Николова  –  гр. София,  ул.”Сердика” №5 -  тел. 02/9238208;    моб: 0884 033 489;   е-mail:  vnikolova@sofia-agk.com 

ОБЯВА