Започва обсъждане на работния проект на Наредбата за градската среда

липсва
Дата на публикуване: 16.05.2019
 

От днес стартира провеждането на предварително обсъждане на работния проект на Наредба за градската среда. Целта на процедурата е запознаване на гражданите с извършената работа по съставяне на наредбата и получаване от администрацията на мнения и предложения преди изготвянето на окончателния текст на бъдещия нормативен документ. Създаването на наредби за градската среда, които се приемат от общинските съвети, е изискване, залегнало в чл. 17в от Закона за устройството и застрояването на Столичната община и чл. 13а от Закона за устройство на територията.

С наредбата се определят допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн с цел опазването и съхраняването на характерния облик, силуетното, архитектурно-художественото и обемно-пространственото оформление на територията на Столична община.

Разработени са и са публикувани и първите стандарти – приложения към наредбата, които представляват архитектурно-градоустройствени, художествени и технически изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи.

В рамките на обсъждането ще бъдат проведени и срещи с професионалните организации на архитектите, урбанистите и инженерите в София.

С работния проект на Наредбата за градската среда и стандартите можете да се запознаете ТУК

Очакваме Вашите мнения и предложения до 17 юни 2019 г. чрез електронната поща: office@sofia-agk.com или на хартиен носител по пощата или на място в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ – София, ул. „Сердика“ № 5.

Презентацията от Отчета за управление на системата и процеса на градско планиране и развитие на Столична община по повод 3 години от встъпването в длъжност на арх. Здравко Здравков като Главен архитект на СО можете да видите ТУК