Столичен общински съвет прие предложения проект за решение, относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

липсва
Дата на публикуване: 13.10.2017

На заседанието, проведено на 12.10.2017 г. Столичния общински съвет прие предложния проект за решение, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, внесен с Доклад от Главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков.

Основният мотив за изменение и допълнение на цитираната Наредба са Решения №№ 30-37/25.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на Столична община безвъзмездно, за срок от 25 години, за управление и ползване на 8 (осем) находища на минерални води:

- находище „София-Център”,

- находище „София-Баталова воденица”,

- находище „София-Лозенец”,

- находище „София-Овча купел”,

- находище „София-Надежда”,

- находище „София-Свобода”,

- находище „София-Панчарево”  и

- находище „София-Железница”

Досега действащата наредба регламентира изграждането само на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им. С изменението в обхвата й се включват и елементите на зелената система с оглед осигуряване на възможност при спазване на посочените в наредбата условия финансирането на изграждането и на тези елементи да може по изключение да става върху имоти, общинска собственост, от физически и юридически лица за тяхна сметка по възлагане на общината.

Новата наредба ще наложи изразходването на допълнителни средства от общинския бюджет за рехабилитация и реконструкция, както и за изграждане на нови съоръжения за водовземане, водостопански системи и съоръжения за пренос на минерални води. Същата предвижда обаче и възможности при определени условия изграждането, реконструкция и рехабилитацията на обектите на техническата инфраструктура и зелената система върху имоти, общинска собственост, или в имоти, частна собственост с учредени сервитутни права за общинските обекти да бъде финансирано и реализирано от физически и юридически лица за тяхна сметка, по възлагане от общината. Изразходването на тези средства е оправдано с оглед постигане целите на Наредбата.