Обновена: Възможности за получаване на информация от НАГ /информацията се актуализира ежедневно/

липсва
Дата на публикуване: 20.03.2020

Във връзка с извънредната ситуация в национален мащаб Ви информираме следното:

Към момента административните актове, които се публикуват на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ се публикуват след влизането им в сила в рамките на 3 работни дни от подписването им за „влязъл в сила“, а именно:

- разрешения за строеж, издадени от Главния архитект на СО - https://www.sofia-agk.com/RegisterBuildingPermitsPortal/Index (актовете се публикуват след влизане в сила)

- разрешения за поставяне, издадени от Главния архитект на СО - https://www.sofia-agk.com/RegisterMovablePermitPortal/Index (актовете се публикуват след влизане в сила)

- разрешения за строеж за благоустройствени обекти, издадени от Главния инженер - https://www.sofia-agk.com/RegisterDevelopmentBuildingPermission/Index (актовете се публикуват след влизане в сила)

-  визи издадени от Главния архитект на Столична община- https://www.sofia-agk.com/registervisasofproection (актовете се публикуват след издаването им)

- градоустройствени заповеди- https://www.sofia-agk.com/registerurbanplanningorders (актовете се публикуват след издаването им)

- удостоверения за въвеждане в експлоатация- http://up.gis-sofia.bg/ (актовете се публикуват след издаването им)

-заповеди към разрешения за строеж и други административни актове- https://www.sofia-agk.com/RegisterBuildingPermitsPortal/Index (актовете се публикуват след влизане в сила)

(*Забележка - всяка заповед е привързана към съответното разрешение за строеж)

Всички регистри са достъпни на следния линк:
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/187

Във връзка със създавалата се ситуация, Направление „Архитектура и градоустройство“ ще предприеме необходимите мерки и изброените административни актове ще бъдат публикувани в Регистъра в рамките на същия ден (най-късно на следващия), след удостоверяването им с подпис за „влязъл в сила“. Във връзка със спазване на Закона за защита на лични данни административните актове се публикуват на електронния портал със заличени лични данни.

След нормализиране на обстановката ще имате възможност да получите своя оригинал от Направление „Архитектура и градоустройство“.

Ако не Ви удовлетворява предоставената възможност да изтеглите копие на издадения административен акт, можете да получите своя оригинал с мокър печат от деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“.

При невъзможност Вие да получите лично административния акт в оригинал, а е наложително, Ви напомняме, че е възможно той да бъде изискан служебно от институцията, пред която следва да бъде предоставен.

 

Напомняме Ви, че Направление „Архитектура и градоустройство“ предлага следните ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ:

Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и

Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти

 

Всички ЗАЯВЛЕНИЯ за административни услуги, извършвани от НАГ са достъпни на следния линк:

https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/826

 

Напомняме Ви отново, че можете да получавате информация по движението на Вашите заявления по телефона, както следва:

- всеки ден от 13,00 до 14,00 часа

- четвъртък от 13,00 до 17,00 часа

/на вътрешните телефони на служителя, който отговаря за преписката Ви/.

Телефоните на всички служители са публикувани в раздел Структура и функции.

 

Напомняме Ви, че може да проверявате движението на заявленията онлайн в страницата ни, като използвате 11-цифрения код за достъп, отпечатан в долния ляв ъгъл на Вашия входящ номер, на сления линк: https://www.sofia-agk.com/Home/Consultation

 

 На основание чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 4 от устройствения правилник за организацията и дейността на столичната общинска администрация, в изпълнение на т. 1 от Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на Кмета на Столична община с цел недопускане и ограничаване разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването е издадена заповед от Главния архитект на Столична община със следните мерки:

1. Преустановява се приемането на документи от служители в администрацията на Направление „Архитектура и градоустройство“ с цел ограничаване на пряк контакт с граждани.

2. Подаването на документи в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ да се извършва, чрез поставяне на определено достъпно за ФЛ/ЮЛ място/помещение на първия етаж на кутии, осигуряващи неприкосновеността на документите, в които ФЛ/ЮЛ да подават физически безконтактно документи до администрацията. Подадените документи следва задължително да съдържат телефон за обратна връзка и предпочитан начин за получаване на кореспонденцията от заявителя.

Напомняме Ви, че можете да заплатите таксата за заявената от Вас административна услуга по банков път от всеки банков клон и/или чрез интернет банкиране по сметката на НАГ:

ОБЩИНСКА БАНКА

BG49 SOMB 9130 3126 2957 01

BIC: SOMB BGSF

3. Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и по  имейл delovodstvo@sofia-agk.com, както и да бъдат изпращани по пощата или чрез куриер. Размера на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc)

4. Отменят се приемните дни на Главния архитект на Столична община, директорите на дирекции и на останалите служители в направлението, както и организираните срещи и обсъждания.

5. Гражданите могат да получават информация за движението на административните преписки на посочените на сайта на НАГ www.sofia-agk.comтелефони и имейли.

Призовават се всички граждани да спазват препоръките и указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на вируса, като се въздържат от посещение в сградата на НАГ при наличие на подобни симптоми.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение на посочените мерки.

Заповед РД-09-09-18/11.03.2020 г.

Умоляваме Ви, при  възможност да използвате предоставените варианти за информация, в т.ч. и за издадени административни актове, тъй като струпването на хора в момента е крайно нежелателно! Благодарим Ви за разбирането!

 

Моля да следите съобщенията ни на фейсбук страницата ни и на сайта на НАГ, тъй като непрекъснато работим  в  посока подобряване на обслужването в създалата се извънредна ситуация.