РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР

липсва
Дата на публикуване: 12.09.2016

НАГ СТАРТИРА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА УЕДНАКВЯВАНЕ НА ИЗДАВАНИТЕ АДМИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В 24 РАЙОНА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Направление „Архитектура и градоустройство” стартира дейностите по разработване на софтуер за издаване на индивидуални административни актове, свързани с дейностите по устройство на територията. С него ще работи администрацията на НАГ и районните администрации, в чиито правомощия влиза издаването на подобни актове. Чрез новата система издадените актове  ще бъдат унифицирани за цялата територия на Столична община и ще са видими в съответните регистри на интернет-страниците на Направление „Архитектура и градоустройство” и районните администрации веднага след издаването им, с което в максимална степен ще се осигури публичност на решенията, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. След обучение на експертите, които ще работят с новия софтуер, и провеждане на тестове системата ще бъде активирана официално в края на месец октомври.