Приета е актуализацията на недвижимите културни ценности за част от Централната градска част на София

липсва
Дата на публикуване: 29.12.2023

Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности /СЕСОНКЦ/ към Министерство на културата на заседанието си, проведено днес, прие възложената от Направление „Архитектура и градоустройство“ разработка за актуализиране на недвижимите културни ценности за територията, разположена между бул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Г. С. Раковски“ и ул. “Граф Игнатиев“ и кварталите, разположени западно от ул. „Г. С. Раковски“ между бул. “Патриарх Евтимий“ и ул. „Рачо Димчев“.

Територията, която включва система от ансамбли по ул. „Хан Крум“, ул. “Неофит Рилски“, ул. “Струмица“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Цар Шишман“, бул. “Патриарх Евтимий“, представлява част от “Жилищна зона "Център" /Ж-2/, I част – бул. „Витоша“ – ул. „6-ти септември“, гр. София и съдържа части от запазени ансамбли от началото на ХХ век – квартал от богати градски жилища, с озеленени дворове, с характерни елементи на сградите. Застрояването днес е предимно сключено, но все още има запазени имоти, в които са оформени своеобразни визуални пробиви. Запазени са и озеленени вътрешно‐квартални пространства със средно и едро‐размерна растителност. Кварталът е оживен от заведения и търговия в партерните нива, като повечето заведения използват вътрешните дворове. Кръстовището на „Малките пет кьошета“ е устройствения и композиционен център на квартала. Като цяло кварталът има по‐интимен, неформален характер, благодарение на по‐тесните улици, ниската до средна етажност на сградите.

Целта на разработката е да бъде възстановена автентичността на градската структура в разглежданата територия, да бъдат анализирани подробните устройствени планове, които дават възможност за пристрояване и уплътняване на съществуващата градска структура, но най-вече да бъде върнат или предоставен статут на сгради като недвижими културни ценности.

Предложените мерки включват запазване на съществуващите визуални пробиви и вътрешно-квартални пространства и ограничаване на предвиденото застрояване, запазване визуалната връзка между улица и вътрешно‐квартално пространство, включващо ажурни огради с ниска плътна част, ажурни врати към улицата, както и ажурни огради по вътрешните граници на имотите. Други мерки, включени в предложението, са улично и вътрешно‐квартално озеленяване (допълване, запазване и поддържане), настилки и елементи на градското обзавеждане (запазване на автентичните елементи и характер). По отношение на фасадитесе ограничават  рекламните елементи в рамките на витрините на търговските обекти, създават се общи стандарти за сенници и ограничаване на елементи на техническото оборудване на сградите по уличните фасади.

Предложенията за обявяване на сгради, вече декларирани като ЕНКЦ, но чиято процедура по обявяването им трябва да бъде завършена, са сградите, находящи се на ул. „6-ти септември“ № 34ина ул. „Хан Крум“ № 20. Обекти, на които е бил отнет статута „недвижимо културно наследство“  (ЕНКЦ)във времето и сега са предложени същият  да им бъде върнат, са сградите, намиращи се на ул. „Хан Крум“ № 23 и ул. „Цар Шишман“ № 36. По отношение сгради, които не са имали статут на ЕНКЦ и към момента са предложени за даване на такъв, са сградите на ул. „Хан Крум“ № 30, ул. „Граф Игнатиев“ № 46 и ул. „Цар Шишман“ № 45.

            След приетото днес решение на СЕСОНКЦ за предоставяне на статут и определяне на режими за опазване (териториален обхват и предписания за опазване) на груповата урбанистична, архитектурно-строителна, историческа и художествена недвижима културна ценност от Новото време с категория „местно значение“ предстои издаване на заповед от министъра на културата и приключване на дейностите по одобряването на подробния устройствен план за територията.