Темплейти за графично оформяне при изработване на инвестиционни проекти за сградни обекти и линейни обекти (например огради)

липсва
Дата на публикуване: 04.08.2020

С оглед създаване на възможност за предаване на инвестиционните проекти в електронен вид, Направление "Архитектура и градоустройство", съвместно с екип от Камара на архитектите в България разработи примерни темплейти за графично оформяне на чертежите при изработване на инвестиционни проекти за сградни обекти и линейни обекти (например огради).

01 Заглавна страница

02 Съдържание

03 - 1 Обяснителна записка - текстова част

04 - Атрибути на чертожния лист

05 - 1 Чертеж Ситуация

05 - 2 Чертеж План - полуподземни и подземни

05 - 3 Чертеж План - надземни етажи на партер

05 - 4 Чертеж План - надземни етажи над партер

05 - 5 Чертеж План - покрив

05 - 6 Чертеж Разрез

05 - 7 Чертеж Фасада

Антетка М1_50 (DWG)

Рамки печат М1_50 (DWG)

Рамки печат М1_100 (DWG)

Рамки печат М1_250 (DWG)

Рамки печат М1_500 (DWG)

Рамки печат М1_1000 (DWG)