Съобщение от район Подуяне за издадена Заповед №РПД20-РД09-46/11.03.2020г. на Кмета на район „Подуяне” за отмяна провеждането на заключителната дискусия на обществено обсъждане

липсва
Дата на публикуване: 13.03.2020

Заповед №РПД20-РД09-46/11.03.2020г. на Кмета на район „Подуяне” за отмяна провеждането на заключителната дискусия на общественото обсъждане на проект за ПУП- ИПРЗ за УПИ I-„за ЖС“, II-„за озеленяване“, IV-„за трафопост“, V-98, новообразувани УПИ I-405, 1124, 1126-„за ЖС“, УПИ II-„за озеленяване, IV-„за трафопост“, V-„за озеленяване и паркинг“, VII-„за озеленяване“, кв.33, м. „жк. Левски – зона Г“ на 19.03.2020 г. от 17:30часа  в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. „Плакалница“ №51, ет.3, заседателна зала – ст. 321.

Заповед