НОВО: Разрешаване на устройствена процедура за обекти на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия от Главния архитект на Столична община

липсва

Разрешаване на устройствена процедура за обекти на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия от Главния архитект на Столична община

 Цена Заяви

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Мотивирано предложение върху копие от кадастрален план
  4. Актуална скица (само за площадкови обекти)

Пояснения

В случаите, когато се променя предназначението на имоти, отредени за нужди на образованието, науката и културата се изисква съгласие от съответния министър

Срок

14 дни

Правно основание

чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

Цена

В зависимост от дължината на линейния обект: до 1 км - 100,00 лв.; до 10 км - 400,00 лв.; над 10 км - 500,00 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община