ПРИЕ СЕ ПКТП НА ТРАСЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДНА И ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ ПО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РЕКА СЛАТИНСКА

липсва
Дата на публикуване: 13.10.2023

На 11.10.2023г., на заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав се прие подробен комуникационно-транспортeн план /ПКТП/ за обезпечаване на трасе за велосипедна и пешеходна алея по продължение на река Слатинска в участъка от бул. „Шипченски проход“ до ул. „Боян Магесник“, район „Слатина“, част от Зелен ринг София.

Съгласно решението на съвета представеният проект е необходимо да се допълни със следните материали:

·         да се посочат пешеходните и велосипедни връзки между двата бряга на р. Слатинска,

·         да се предложат връзки с бъдещия парк Гео Милев, който е одобрен по реда на чл. 16 от ЗУТ

·         да се обвърже с бъдещата спортна зала в ж.к. Христо Смирненски

·         да се дефинират подходящи места за велостоянки и велогардероби

·         да се прецизира връзката с бъдещата метростанция след представяне на работен проекта за нея

 

Трасето на велосипедна и пешеходна алея по продължение на река Слатинска в участъка от бул. „Шипченски проход“ до ул. „Боян Магесник“ е Втори етап от Концепцията Зелен ринг София, целяща свързване на различни паркове и повишаване на достъпността между отделни жилищни квартали. Чрез нея ще се осигури удобна връзка с предвидената метростанция № 3 от продължението на Трети метродиаметър към кв. Слатина и проектната спортна зала в  ж.к. Христо Смирненски.

По цялото си протежение трасето следва изградената корекция на река Слатинска.  Дължината му е 1306 м. В по-голямата си част габарита му е 6.50 м, който включва двупосочна велоалея, пешеходна алея и разделителна ивица между тях.  По този начин се осигурява безопасността на движение и минимизира конфликта между пешеходец и велосипедист.

При преминаване през парк „Слатинска река“ пешеходната алея преминава по съществуваща алея на парка. Велосипедната алея в този участък преминава, така че минимално да засегне съществуващата дървесна растителност. В парка е предвидено изграждането на две тераси над реката.

ПТКП

Велоалея