Отлага се заседанието на ОЕСУТ в разширен състав на 28.07.2017 г.

липсва
Дата на публикуване: 27.07.2017

    Отлага се заседанието на ОЕСУТ в разширен състав на 28.07.2017 г. за разглеждане на  Заявление с мотивирано предложение за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІІ - „за БОДК, Министерство на външните работи”, кв. 452, м. „Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10”, район „ Средец”, гр. София

От МК е постъпило становище, с което не се съгласува ново обемно-устройствено проучване, представено от проектанта на експертния съвет на МК.

Общинският експертен съвет ще се произнесе по проекта за изменение на ПУП след одобряване на обемно-устройствена разработка  и съгласуване на съответното на нея мотивирано предложение за ИПЗ и РУП от страна на МК.

Следващото заседание на ОЕСУТ ще се състои в най-кратък срок след представяне на съгласуването.

Становище на Министерство на културата