Съобщение

липсва
Дата на публикуване: 10.01.2019

В изпълнение на чл. 128а, ал. 3 от ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.), при подаване на заявление за одобряване на проект за ПУП задължително се представя документ за заплатена услуга на експлоатационните дружества за съгласуване на проекта.