Съобщение за отмяна на обществено обсъждане

липсва
Дата на публикуване: 05.11.2020

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № РОК20-РД09-405/04.11.2020г. се отменя насроченото със Заповед № РОК20-РД09-394/ 26.10.2020г. на Кмета на р-н „Овча купел” обществено обсъждане на проект за парк „Кукуряк“ (Подробен устройствен план– изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв.48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59  60, 61a и 62 по плана на м.“Овча купел-актуализация“).

Заповед