Обновена версия на Регистър "Заповеди на Дирекция Общински строителен контрол"

липсва
Дата на публикуване: 04.11.2019

Надграждането на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава. От днес стартира двуседмичен тестови период на новата версия на Регистър Регистър "Заповеди на дирекция Общински строителен контрол".

Новата визия предоставя възможността на потребителя да извършва търсене за административен акт по зададени критерии: номер, дата, основание, издател, санкция, вид на обекта, район, местност, квартал по регулация, УПИ и идентификатор по КККР. Създадена е възможност за преглед и изтегляне на административния акт, като същият е привързан към съответния териториален обхват, посредством карта на административните актове.

Всички административни актове, публикувани в регистъра, ще бъдат с разширени критерии за търсене и с възможност за визуализиране на териториален обхват към съответния имот на Карта на административните актове, както и възможност за експортиране и запис на извадки от регистъра.

Развитието е естествено продължение от успешно въведената система за издаване на Разрешения за строеж на сградни обекти, Разрешения за строеж за благоустройствени обекти и Разрешения за поставяне.

По време на тестовия период ще бъдат извършвани привързвания към картата и отбелязване на териториалния обхват, проверка на прехвърлената база данни и други.  През това време ще бъдат активни и съществуващите до момента Регистри.