Обновена версия на Регистър „Градоустройствени заповеди“ и Регистър „Доклади до СОС“ с възможности за търсене по различни критерии и връзка с интерактивна карта

липсва
Дата на публикуване: 29.10.2019

Надграждането на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава. От днес стартира двуседмичен тестови период на новата версия на Регистър „Градоустройствени заповеди“ и Регистър на „Доклади на Главния архитект на Столична община до Столичен общински съвет“.

Новата визия предоставя възможността на потребителя да извършва търсене за административен акт по зададени критерии: номер, дата, основание, издател, район, местност, квартал по регулация, УПИ и идентификатор по КККР. Създадена е възможност за преглед и изтегляне на административния акт, като същият е привързан към съответния териториален обхват, посредством карта на административните актове.

Всички административни актове, публикувани в регистъра, ще бъдат с разширени критерии за търсене и с възможност за визуализиране на териториален обхват към съответния имот на Карта на административните актове, както и възможност за експортиране и запис на извадки от регистъра.

Развитието е естествено продължение от успешно въведената система за издаване на Разрешения за строеж на сградни обекти, Разрешения за строеж за благоустройствени обекти и Разрешения за поставяне.

По време на тестовия период ще бъдат извършвани привързвания към картата и отбелязване на териториалния обхват, проверка на прехвърлената база данни и други.  През това време ще бъдат активни и съществуващите до момента Регистри.

През следващата седмица предстои и стартирането на обновената версия на регистър Заповеди на Дирекция Общински строителен контрол.

Напомняме Ви, че на 25.10.2019 г. стартира и новата версия на Регистър "Визи за проектиране".