Международна конференция на тема „Урбанистична гъвкавост и устойчивост”

липсва

TURAS & METREX СОФИЯ, 12-14 СЕПТЕМВРИ 2016 Международна конференция на тема „Урбанистична гъвкавост и устойчивост“ TURAS & METREX ще се проведе в София от 12 до 14 септември. На нея ще бъдат представени резултатите от проектите TURAS. Официалното откриване на конференцията ще се състои в 9.00 ч. на 13 септември в зала “Опал“ в хотел „Рамада“ . Заключителната конференция по проект TURaS, която ще се проведе от 12 до 14 септември в хотел „Рамада”, е един от най-значимите форуми през настоящата година у нас по актуалните теми на градското развитие. Негов почетен домакин е г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община. Координираната богата програма на това събитие ще предизвика широк отзвук на местно, регионално и европейско ниво. Научният ръководител на проекта ТУРАС, декан на факултета по пространствено планиране и екология на Университетски Колеж Дъблин, професор Зорица Недович – Будич ще представи на форума, заедно с отговорниците по тематични направления, постигнатите резултати от работата по този проект, обединил усилията и експертизата на 11 региона от ЕС. От българска страна Варненският Свободен университет е академичен партньор на София по темата за предотвратяване на разпръснатото и неефективно усвояване на земеделски земи за застрояване в условията на пазарни отношения. Ще бъде представена и локалната стратегия с насоченост към въвеждане на иновативни подходи и по-добро регулиране на управлението на урбанизационните процеси за подобряване на гъвкавото устойчиво развитие и привлекателността на северните части на Столична община, разработена и следвана през петте години на проекта.

Обединяването на конференцията на TURaS с Есенната конференция на Европейската мрежа на професионалистите в областта на пространственото планиране и развитие на големите метрополии МЕТРЕКС показва актуалността и общозначимостта на темата „Урбанистична гъвкавост и устойчивост“ и ще допринесе за представянето на София като модерна Европейска столица. В мрежата МЕТРЕКС членуват петдесет метрополни центрове и тя е една от неправителствените организации с най-голямо влияние при определяне на политиките на ЕС в тази сфера. Нейни президенти са действени политически фигури на еврорегионално ниво и в органите на ЕС. Г-жа Никола Шелинг, президент на Регион Щутгарт – един от най-проспериращите в икономическо и социално отношение региони в Европа – е настоящият президент на МЕТРЕКС и тя ще ръководи лично част от работата на конференцията в София.

Събитието ще популяризира пред широката общественост целенасочената политика на Столична община за прилагане на принципите на гъвкавото и устойчиво градско развитие за опазване на природата и чистотата на околната среда, за пестене на енергия и ресурси и подобряване качеството на живот на гражданите. Форумът ще даде възможност на професионалната гилдия - на национални и международни творчески и браншови организации, университети, органи на местното самоуправление и ръководни структури с отговорност при изготвянето на стратегически документи за развитие на общините, както и на бизнеса, да се запознаят с финалните резултати от изпълнението на проекта и с придобития опит за създаване на по-широка база за прилагане на знанието и повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта в Европейския съюз.


Конференцията е отворена за участие и повече информация можете да намерите на сайтовете:

http://www.sofproect.com/

http://www.eurometrex.org

http://www.turas-cities.org/turas_events

Програма "ТУРАС & МЕТРЕКС - Есенна конференция, гр. София"

Урбанистичен отпечатък

Facebook