НОВО: Добавени са два нови слоя в електронния портал на НАГ

липсва
Дата на публикуване: 10.01.2023

За да се информирате относно пределно допустимите параметри на устройствените зони, отбелязани със звездичка в действащия ОУП на СО (детайлно посочени в одобрената към ОУП на СО схема „Зони и терени за прилагане на специфични правила и нормативи в отклонение от общите по ОУП“) е необходимо да посетите нашия е-портал - https://nag.sofia.bg/OpenMap/Zones, където в слой „Устройствени зони“ е посочен подслой „Зони изискващи специфични правила и норми”.

 За да се осведомите относно точните пределно допустими стойности на устройствени показатели, приложими за всяка една от устройствените зони - Жм1, Жм2, Жм3 или Жв, приети с Решение № 67 от 14.02.2019 г. на Столичен общински съвет, може да го направите отново на нашия е-портал, слой „Устройствени зони“, подслой „Пределно допустими стойности на устр. показатели за зони Жм1, Жм2, Жм3 и Жв”

 Предстои данните да бъдат добавени и в мобилното приложение NAG. Mobile.