Започва работата на Координационния екип към НАГ за създаване на визия за дългосрочното развитие на София

липсва
Дата на публикуване: 08.12.2016

Координационният екип към главния архитект на Столична община за изготвяне на  дългосрочна визия за развитие на София започва работа. Екипът бе сформиран по инициатива на главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков. В него участват професионалисти с опит от различни сфери. Основната цел на координационния екип в състав Ангел Георгиев (софтуерен инженер), Божидар Иванов (социолог), Любо Георгиев (архитект), Магдалена Кирчева (урбанист) и Христо Харлов (архитект) е структурирането на публичен процес, в който да бъдат въвлечени различни граждани и организации и достигането до публично приета методология за съставянето на Визията.

В основните задачи на екип са включени проучване и систематизиране на съществуваща вече информация (стратегии, планове, програми, изследвания), касаещи дългосрочното развитие на София и крайградските територии, както и картографиране на различните интереси, имащи отношение към Визията. Други задачи, с които се ангажира координационният екип е да опише липсващата информация (данни, проучвания, интереси), да изготви методика (правила, структура, система) за съставянето на Визия, с предложение за график и бюджет, както и да осъществи тези задачи през публичен процес, въвличайки много и разнообразни участници, в това число и включване на много и различни специалисти. Екипът ще улесни, структурира и демократизира процесът на съставянето на Визията, събуждайки интереса на различни потенциални участници: институции, групи, граждани, бизнес и др.

Основните стъпки, които координационният екип ще направи са:

  1. До 09.12.2016: използване на информационни канали за информиране на обществото за началото на процеса и за възможността за изразяване на мнения и идеи;
  2. До 14.12.2016: създаване на публично достъпна файлова структура, съдържаща работата на координационния екип, както и материалите, които той събира;
  3. До 15.01.2017: провеждане на консултации и обсъждания с различни заинтересовани страни, в т.ч. представители на институции, гражданско общество (НПО и граждански инициативи), граждани, бизнес, професионални организации и други заинтересовани страни;
  4. До 15.01.2017: събиране и анализ на информация за съществуващи планове и стратегии, както от България, така и от чужбина;
  5. До 31.01.2017: описание на необходими допълнителни проучвания за съставянето на пълна картина на процесите, протичащи в София;
  6. До 31.01.2017: създаване на предложения за методика за съставянето на Визия и постоянна публична консултация на предложенията;

С цел рационалното и продуктивно използване на съществуващия административен и институционален ресурс, както и адекватното отразяване на различни гледни точки, координационният екип ще съгласува дейността си чрез чести срещи с главния архитект на Столична община, арх. Здравко Здравков. Срещи ще се провеждат и в рамките на работната група, която ще бъде място за дебат и нейният профил, състав и размер ще се променя спрямо дискутираните теми.

Работата на екипа можете да следите тук

За коментари, предложения и въпроси можете да ни пишете на viziaZAsofia@gmail.com