Столичният общински съвет прие промени в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

липсва
Дата на публикуване: 26.07.2018
На редовното си заседание днес Столичният общински съвет прие Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Вносители на предложението са група общински съветници - Силвия Христова, Искра Ангелова, Милка Христова, Зафир Зарков, Борислав Бориславов и арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община.
Промените в наредбата са резултат от няколкомесечен диалог между гражданите на София, представители на бизнеса и ръководството на Столична община в посока защита на публичните пространства, достъпната среда и естетиката на града, при което всички се обединиха около разбирането, че устойчивото развитие на града изисква по-детайлни и конкретни за управление на пазарните процеси в интерес на хармоничното развитие на града с оглед запазване и обогатяване на пространствата, обособяване на зони със специфична защита, отчитане на характерни защитени приоритети и по-голям контрол за спазването на правилата.
Основните моменти в променената наредба са:
- разграничаване реда за одобряване на схеми върху публична и частна общинска собственост и държавна собственост, както и реда за одобряване на общи и подробни схеми, като се предвижда и възможността за отмяна на вече одобрена схема;
- увеличаване разстоянието между рекламните и информационните елементи, унифициране на размерите им и създаване на допълнителна защита на историческия център;
- намаляване на наситеността на градската среда с рекламни елементи и ограничаване на размерите им;
- създаване на по-подробни регламенти за запазване на достъпната среда в публичните пространства като се намалява възможността за създаване физически препятствия по тротоарите;
- създаване регламент с технически изисквания към разполагането на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и към подвижни съоръжения за извършване на търговия на открито;
- засилване на възможностите за ефективен контрол над незаконно поставените преместваеми обекти и рекламни елементи, намаляване на административния ресурс за съдебни процедури и създаване на механизми, с които недобросъвестното поведение може да бъде максимално предотвратявано;
- предвиждане на мерки в защита на кандидати в неравностойно положение при участието им конкурси при отдаване под наем на терени – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти и за извършване на търговия на открито.
В следващите дни ще бъде публикуван и пълния текст на приетата наредба.
Решение № 509 по т. 5, обявено на 02.08.2018 г.
Приложение №1