НОВО:Процедура за одобряване на работен устройствен план (РУП) от Главния архитект на Столична община

липсва

Процедура за одобряване на работен устройствен план (РУП) от Главния архитект на Столична община

 Цена Заяви

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Проект за предложение
  4. Актуална скица /цветно копие/

Срок

14 дни след приемателния протокол ОЕСУТ

Правно основание

чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Цена

В зависимост от дка, в рамките които влиза планът: до 1 дка - 400,00 лв.; до 10 дка - 500,00 лв.; над 10 дка - 600,00 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община