С 85% повече са обработените преписки в срок от дирекция „Териториално планиране“ през 2022 г.

липсва
Дата на публикуване: 10.03.2023

Дигитализацията на административните процеси е един от основните приоритети на Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община. На 01.03.2022 г. със Заповед NСОА22-РД09-512/01.03.2022 г. на Кмета на Столична община е въведена в редовна експлоатация Единна информационна система за издаване на административни актове на Столична община (ЕИСИААСО). Всички постъпващи заявления за разрешаване изработване на ПУП и одобряването на ПУП в деловодството на НАГ се обработват чрез системата. Всички вътрешноведомствени съгласувателни процедури се извършват посредством създаване на електронен съгласувателен лист. По този начин се осигури обработването на заявленията едноовременно от всички участници в процеса по съгласуване.

В началото на месец март 2023 г. се извърши обобщен анализ от Дирекция „Контрол и мониторинг“, на база на изготтвени периодични справки по различни критерии през 2022 г., чрез автоматизирана информационна система на НАГ. Една година след въвеждането на ЕИСИААСО се направиха следните констатации, относно ефективността на системата при обработката на заявленията, свързани с градоустройствени процедури:

 

  1. Постъпилите нови заявления в отдел „Устройствено планиране“ в периода 01.01.-31.12.2021 г. са 1206 броя, а в периода 01.01.2022-31.12.2022 г.  са 1590 броя.
  2. Общият брой обработени заявления за градоустройствени процедури, в т.ч. издадени административни актове, изходящи писма за необходимост от нанасяне на корекции или предоставяне на допълнителни документи, доклади до СОС, проведени процедури по съобщаване и др. през 2021 г. са 5833 бр., а през 2022 г. 7477 бр. Общият брой на обработени заявления през 2022 г. е с 22% повече спрямо обработените през 2021 г. (*броят обработени заявления включва и постъпилите през предходни години).
  1. Издадените градоустройствени заповеди през 2021 г. са 1004 броя, а през 2022 г. са 1362 броя, което е  35 % повече през 2022 г.

 

  1. Изготвените справки от дирекция „Контрол и мониторинг“, съдържащи необработени преписки от служители в отдела, показват 85 % по-малко необработени заявления с изтекъл срок през 2022 г. (130 броя), отколкото през 2021 г.  (850 броя към 31.12.2021 г.).

 

  1. Получените становища в законоустановения срок през 2022 г. посредством електронен съгласувателен лист са 1690 броя, а през 2021 г. получените становища в срок са само 620 броя. Това представлява 63% повече получени становища в срок през 2022 г.
  1. През 2022 г. обработените административни преписки от отдел „Устройствено планиране“  са с краен резултат са както следва:

-        Издадени заповеди 1362 броя;

 

-        Подготвени доклади до Столичен общински съвет – 152 броя;

 

-        Изготвени писма за необходимост от нанасяне на корекции или предоставяне на допълнителни документи по административните преписки, проведени процедури по съобщаване и др. са 5963 броя.

 

Анализът е изготвен на база провеждан ежеседмичен сроков мониторинг и контрол в областта на устройството на територията, с цел по-ефективно изпълнение на задачите в срок, равномерно разпределение на задачи между служителите, в съответствие с основните цели на плановите документи, определящи политиката на Столична община.

През 2022 г. се извърши анализ от дирекция „Контрол и мониторинг“, относно постъпващия брой входящи заявления за градоустройствени процедури по райони, който показа значително натоварване на служителите, които отговарят за определени територии като Панчарево (26 % от общия брой входящи заявления за градоустройствени процедури за 2022 г.), последвано от район Нови Искър – 11 % от общия брой нови заявления.

 

 

На база на изготвения анализ се предприеха коригиращи действия по отношения на организационния процес в отдела от директора на дирекция „Териториално планиране“, за преразпределение на задачи между служителите, които доведоха до значително подобрение в екипната работа и осигуриха обработката на голям обем административни преписки. 

Обобщеният анализ показа значително подобрение на организационния процес в отдел „Устройствено планиране“, дирекция „Териториално планиране“. Сроковете за провеждане на вътрешноведомствени процедури при обработката на заявления за разрешаване изработването и одобряването на подробните устройствени планове чрез системата за издаване на административни актове са значително скъсени. Нараснал е значително общия брой на обработените заявления за административни услуги, които са извършени в срок.