ПРИЕТ ПУП ЗА ЧАСТ ОТ М. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ИЗТОК“, КОЙТО ПРЕДВИЖДА ИМОТ ЗА УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА

липсва
Дата на публикуване: 20.10.2023

На 17 октомври 2023г., на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията се прие Подробен устройствен план /ПУП/ по реда на чл. 16 от ЗУТ за част от м. „Манастирски ливади – изток“, район „Триадица”.

След довършване на процедурата по одобряване и влизането в сила на плана, Столична община ще придобие собствеността върху предвидения нов урегулиран поземлен имот за училище и детска градина, с площ от 8 324 м2. Благодарение на прилагането на нормата на чл.16 от ЗУТ, реализацията на бъдещите обекти на социалната инфраструктура ще се осъществи в по-кратки срокове, тъй като не е необходимо да се провеждат дълги процедури по отчуждаване на частни имоти.

С приемането на плана устройствено се обезпечават така важните за територията на м. „Манастирски ливади – изток“ публични мероприятия, в която поради реституционните процеси, собствеността е основно частна. Осигуряването на непосредствената достъпност до училище и детска градина в едни от най-привлекателните за млади семейства райони на Столицата ще намали екологичния отпечатък върху средата, рисковете за детското здраве и също така ще развие принадлежност към квартала на неговите жители.