НОВО! ДИГИТАЛЕН АРХИВ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

липсва

От днес на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ е публикуван нов регистър: „Дигитален архив - изменения на подробни устройствени планове“, съдържащ над 75 000 файла.     Регистърът предоставя информация за изменения на частични и цялостни подробни устройствени планове, одобрявани до 01.09.2023 г. За целите на регистъра бяха обработени над 1 500 000 файла, от които бяха заличени личните данни, бяха премахнати документи, съдържащи данни за собственост, след което базата данни беше систематизирана по райони. В регистърът са публикувани заповеди, графики и визи. Можете да се запознаете с масива от информация на следния линк: https://nag.sofia.bg/RegisterPartialChanges/

Поради промяната в имената на местностите и номерацията на кварталите във времето в отделните райони и обхванатия дълъг период на издаваните актове, търсенето се извършва по район. След като се зареди резултата за съответния район, можете да изберете местност, квартал и УПИ. Осигуреният публичен достъп до градоустройствените планове спестява ценно време на потребителите, тъй като за всеки един стар план от преди 2006 година, до момента заявителя следваше да посещава на място архива на направлението. Дирекция „Контрол и мониторинг“ положи огромни усилия за публикуване на информацията, тъй като дигитализацията е един от основните приоритети на Столична община, имаща за цел да облекчи максимално потребителите на услуги в областта на устройственото планиране и строителството. Направление „Архитектура и градоустройство“ е първата администрация, която публикува такъв огромен масив от данни. Наличието на подобен регистър позволява на потребителите да извършат справка за цялата история на даден имот, квартал, местност или цял район. В следващите дни ще бъде извършена цялостна проверка на публикуваните данни, с цел избягване на пропуски при качването на големия обем информация.