НОВО: Разрешаване на устройствена процедура (за изменение на ПУП) от Главния архитект на Столична община

липсва

Разрешаване на устройствена процедура (за изменение на ПУП) от Главния архитект на Столична община

 Цена Заяви

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Актуална скица /цветно копие/
  4. Мотивирано предложение

Пояснения

В случаите, когато се променя предназначението на имоти, отредени за нужди на образованието, науката и културата се изисква съгласие от съответния министър.

Срок

14 дни

Правно основание

чл. 135 от ЗУТ

Цена

100 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община