Oбществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: „Проект на Наредба за градската среда на Столична община“

липсва
Дата на публикуване: 16.07.2020

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5575/10.07.2020 г. за приемане на проект на Наредба за градската среда на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

„Проект на Наредба за градската среда на Столична община“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронт-офис
  • На вниманието на: Силвия Христова – общински съветник и арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5575/10.07.2020 г. за приемане на проект на Наредба за градската среда на Столична община

По електронен път:

  • На електронна поща: nkamenov@sofia-agk.com
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-5575/10.07.2020 г. за приемане на проект на Наредба за градската среда на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 60 (шестдесет) дни - от 13.07.2020 г. до 11.09.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • арх. Николай Каменов – директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ към НАГ– СО
  • телефон: (02) 9238 299
  • e-mail: nkamenov@sofia-agk.com

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.