Направление „Архитектура и градоустройство", гр. София, ул.”Сердика” № 5 открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от КЕИ „Тунела” на находище на минерална вода „София-Панчарево”

липсва
Дата на публикуване: 21.06.2017

На основание чл. 62а от Закона за водите, във връзка със заявление- вх. № СО15-2600-4830/04.06.2015г.  (НАГ вх.№ РА-92-00-275/08.06.2015 г.) от  „Имоти Престиж” ООДсЕИК 175430593,

Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство", гр. София,  ул.”Сердика” № 5 открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от КЕИ „Тунела” на находище на минерална вода „София-Панчарево” - изключителна държавна собственост, №81 от Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите, предоставено на Столична община с Решение №33 от 04.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите безвъзмездно, за управление и ползване, за срок от 25 години.

 Цел на водовземането:

Водоползване за профилактика: За спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обекти, които не са регистрирани по Закона за лечебните заведения   (съгласно ”Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на СО за ползване и управление за срок от 25 години”, приета с Решение №714/24.11.2016г. на Столичен общински съвет). 

 Водно тяло:

Находище на минерална вода „София-Панчарево” - изключителна държавна собственост, №81 от Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

 Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

Каптиран естествен извор (КЕИ) „Тунела”

 Място на водоползването:

Жилищна сграда - Блок А в ПИ с идентификатор 55419.6706.3128 по КК и КР - с.Панчарево, Столична община, област София”

 Проектни  експлоатационни  параметри  на  водовземането:

-          Водно количество:                       до 0,4 л/сек (средногодишен дебит за 365 дни); 

-          Денонощно водно количество:   до 31 м³  за 365 дни;

-      Лимит на годишен обем:              до 11 230 м³ (годишно водно количество); 

-          Минимално водно количество:   до 0,2 л/сек  (минимален средногод. дебит за 365 дни); 

-          Минимално денонощно водно количество:   до 21м³  за 365 дни;

-          Минимално годишно водно количество:       до 7823м³; 

-          Режим на водовземане:                                    365 дни (целогодишно);

Съгласно Заповед № РД-314/12.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за водовземното съоръжение КЕИ „Тунела” са утвърдени експлоатационни ресурси в размер на 9,40 л/сек.

Към момента от КЕИ „Тунела” се използва минерална вода за захранване на балнеолечебница „Баня-Панчарево” (ЕТ”Венцислав Василев-3”) с дебит 0,50 л/сек. и за захранване на комплекс „Корали” („Спортно-развлекателен комплекс Корали” АД) с дебит 0,40 л/сек.- общо 0,90 л/сек. Свободният ресурс минерална вода е в размер на 8,50л/сек.

За обект „Жилищна сграда – Блок А в ПИ с идентификатор № 55419.6706.3128 по КК и КР - с.Панчарево, СО, област София” до сега не е издавано  разрешително за водовземане от минерална вода.

При направената оценка е установено, че предвиденото водовземане няма да засегне други, вече разрешени, водовземания.

Условия, при  които ще се предостави право на водовземане:

  1. Титулярът на разрешителното да спазва параметрите на водовземането (количества, цел и режим) и охранителния режим на находището и водоизточника.
  2. Титулярът на разрешителното да измерва добитите водни обеми и да заплаща годишна такса за водовземане за разрешените водни количества.
  3. Да поддържа в изправност разходомерното устройство през целия срок на действие на разрешителното.
  4. Да извършва мониторинг на минералната вода.
  5. Експлоатационното водно ниво на КЕИ „Тунела” да не се снижава под допустимата кота на динамичното водно ниво 599,15 м.

Писмени становища и мнения от заинтересовани лица се приемат в 14-дневен срок от обявяването в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство” – СО:  1000 Софияул.”Сердика” № 5,  е-mail:  office@sofia-agk.com

 За контакти:   инж.Ваня Николова    София,  ул.”Сердика” №5 -  тел. 02/9238208;  gsm: 0884 033489;   е-mail:  vnikolova@sofia-agk.com 

Обява