Столичният общински съвет прие с пълно мнозинство Наредбата за градската среда на Столична община

липсва
Дата на публикуване: 17.12.2020

Днес с пълно мнозинство Столичният общински съвет прие Наредбата за градската среда на Столична община. Това е нов и модерен документ, който за пръв път регламентира естетически изисквания към оформянето на градското пространство. Тази наредба е управленски инструмент, с който общината ще прилага мерки за подобряване на облика на града по съвременен начин, като използва най-добрите примери и механизми на водещи европейски и световни градове. Наредбата дава общата нормативна рамка на този процес на управление. Неразделна част от наредбата са приложенията-стандарти, които ясно и нагледно показват правилата за отделните групи елементи, формиращи средата. Тези стандарти са лесни за ползване, дават яснота на гражданите и институциите за изискванията и очакваме освен ефекта за подобряване на естетическия вид на града да създадат предпоставки за осезаемо намаляване на административните процедури в тази сфера на управление. 

Първите изработени приложения и стандарти са схемата на зонирането на града, стандартите за шрифта, който ще се използва за официалните надписи, стандарта за уличните табели, за туристическите табели и стандарт за оформление на фасадите в Зона 2 на централната градска част. В процес на разработване са и следващи стандарти, например този за оформяне  на настилките в града, които ще бъдат представени за приемане от СОС през следващата година. 

Наредбата е изработена на основание изискване, залегнало в чл. 17в от Закона за устройството и застрояването на Столичната община и чл. 13а от Закона за устройство на територията. С наредбата се определят допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн с цел опазването и съхраняването на характерния облик, силуетното, архитектурно-художественото и обемно-пространственото оформление на територията на Столична община.

Главният архитект на Столична община благодари на всички юристи, дизайнери, архитекти, общински съветници, екипа на "Софияплан" и граждански организации,  които участваха в изработването и обсъждането на наредбата. 

Наредба за градската среда на Столична община и други свързани материали можете да видите ТУК