ДОСК с отчет на дейността си за 2016-та година

липсва
Дата на публикуване: 01.02.2017

        Дирекция „Общински строителен контрол“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ направи отчет на дейността си за периода от месец ноември 2015-та до 30 декември 2016-та година. През изтеклата година са издадени 339броя Разрешения за строеж, за които са одобрени инвестиционни проекти. Тази дейност е с изключителна степен на обществена отговорност и подлежи на административен и съдебен контрол. За периода е отменен само 1 брой Разрешение за строеж от органите на ДНСК. Заповедта за отмяната е отхвърлена от Административен съд София-град, като към настоящия момент същата се обжалва пред ВАС, без да е приключило  съдебното производството. Това  показва високата степен на професионализъм и законосъобразност при издаване на административните актове.

       За отчетния период Дирекция “Общински строителен контрол” е въвела в експлоатация 1538 строежа от четвърта и пета категория. Общият брой на принудително премахнати опасни  сгради е 24. Премахнатите незаконосъобразно поставени преместваеми рекламни елементи са 421 броя, сред които:  „Рекламни касети” – 160бр., „Телефонни кабини” – 89 бр., „Сити лайт” – 98 бр., „Билборд” – 73 бр., „Арка” – 1 брой. Най- честите нарушения, които са констатирани, са изтекли договорни отношения със Столична община и отпадане основанието за вземане на терена за временно ползване. От Дирекция „Общински строителен контрол“ -НАГ, информират за погрешно тълкувание, от страна на инвеститорите от рекламния бизнес, че след като плащат обезщетение за  терена който ползват, това им узаконява рекламните съоръжения. От НАГ поясняват, че обезщетението се заплаща именно защото се заема общински терен без правно основание, така че плащането на обезщетение и глобите,  които се налагат за това, че е извършено незаконно поставяне на рекламни елементи, са две  различни неща.

         По отношение на предприетите действия за опазване нa недвижимо културно наследство до този момент, НАГ е обследвала и прегледала събраната документация на 23 сгради – недвижими културни ценности. За 9 от сградите има издадени и заповеди от Кмета на Столична община, за извършване на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи. Срещу собственици на сгради недвижими културни ценности са образувани административно-наказателни производства и са наложени глоби и имуществени санкции на стойност 524 000 лв., за това че със своите действия или бездействия са създали предпоставки за увреждане или вече са увредили недвижими културни ценности.

         Принудително премахнатите опасни  сгради от ноември 2015-та до 30 декември 2016-та година са 24 броя, а съдебните дела на които експертите на НАГ са се явили са общо 541, като броят ми покри 100 процента от заведените дела.

          Целият доклад на Дирекция „Общински строителен контрол“ към Направление „Архитектура и градоустройстро“ можете да прочетете тук.