НОВО: Процедура за одобряване на линейни обекти

липсва

Процедура за одобряване на линейни обекти

 Цена Заяви

Срок

 

Правно основание

Приложение № 9, т. 14 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от дка, в рамките които влиза планът:до 1 км - 200,00 лв.; до 10 км - 400,00 лв.; над 10 км - 800,00 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.