НАГ с интерактивна карта на детските площадки в София

липсва
Дата на публикуване: 24.02.2017

През изминалата 2016 г. Направление „Архитектура и градоустройство“ започна изработване на Стратегия за създаване на локални градини с детски площадки в междублоковите пространства на територията на Столична община. Във връзка с това Главният архитект Здравко Здравков възложи на Общинското предприятие „Софпроект – ОГП” да извърши анализ на състоянието на детските площадки в междублоковите пространства на територията на Столична община въз основа на данни, предоставени от районните администрации. В работата активно участват и членове на неформална група на родители “Без!опасни детски площадки в София”.

Като част от процеса беше разработена т. нар. „дежурна карта“ на съществуващите и проектни детски площадки. Към всяка отбелязана площадка е прикачена информация с нейните характеристики, налична към момента. Дежурната карта предстои да бъде допълнена с данни и снимков материал, които административните райони на Столична община трябва да предоставят до средата на месец март 2017 г.

Картата е достъпна тук.

За да бъде разгледана събраната до момента информация, е необходимо от менюто вляво да се избере подменю „Слоеве“, а от там - слой „Детски площадки“.

            Очакваме вашите коментари относно информацията в дежурната карта и предложения за това как да бъде допълвана и развивана.