84 % повече обработени административни преписки в срок показва анализ на дирекция „Контрол и мониторинг“

липсва
Дата на публикуване: 06.10.2023

През 2022 г. от дирекция „Контрол и мониторинг“ бяха разработени нови правила, свързани с разпределението на задачите и организацията на работния процес в отдел „Устройствено планиране“ към дирекция „Териториално планиране“ и отдел „Благоустройствени дейности“ към дирекция „Градска среда“, имащи отношение към обработката на заявленията за разрешаване на устройствена процедура и одобряване на ПУП. На базата на разработеното предложение, съвместно с директора на дирекция „Териториално планиране“, бяха утвърдени нови правила със заповед на Главния архитект на СО, които година по-късно показват значителни резултати.  

В същия период през 2022 г., със заповед на кмета на Столична община  е въведена в редовна експлоатация Единна информационна система за изготвяне на административни актове на Столична община /ЕИСИААСО/. За всяко постъпило заявление от отговорния експерт в отдел „Устройствено планиране“ се създава електронен съгласувателен лист, като по този начин всички прикачени документи по административното производство са достъпни от всички участници в процеса по съгласуване за едновременната им обработка, според функциите и отговорностите на различните експерти, а това значително съкращава сроковете за обработка.

Анализът на дирекция „Контрол и мониторинг“ към Направление „Архитектура и градоустройство“, изготвен към 05.10.2023 г. показва значителната полза от въвеждането на системата и утвърдените правила. От стартирането на ЕИСИААСО на 01.03.2022 г. до 05.10.2023 г.,  98 % от издадените градоустройствени заповеди от НАГ и всички 24 районни администрации са публикувани в електронния регистър, а обработените заявления в законоустановения срок от отдел „УП“ нарастват с 84 % спрямо месец юли предходната година. Към 06.10.2023 г. експертите от отдел „Благоустройствени дейности“ нямат необработени административни преписки извън поставения срок и всички становища са получени в рамките на 5-7 дни.