ОДОБРЕН ПУП-ПРЗЖК НА М. „ОВЧА КУПЕЛ 1 – 4ТИ, 5ТИ И 6ТИ М. Р.“ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22, АЛ. 8 ОТ ЗУТ

липсва
Дата на публикуване: 20.07.2023

На 13.07.2023г. на заседание на Столичния общински съвет се одобри Подробен устройствен план – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс  „Овча купел 1 – 4ти, 5ти и 6ти м. р.“  (виж тук ПРЗ и ПР)

С плана се прилага новата норма на чл. 22, ал. 8 от ЗУТ (ДВ, бр. 13 от 2017 г.), която дава възможност за запазване на междублоковите пространства и обезпечаване на публичните мероприятия чрез изместване на реституираните в комплекса имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ.

Независимо, че изграждането на територията на м. „Овча купел 1 – 4ти, 5ти и 6ти м.р.“ е започнато през 70-те години на миналия век по влязъл в сила план, изработен по действащите тогава правила и норми като основното застрояване, транспортните комуникации и инженерни мрежи са почти реализирани, към настоящия момент и с новите реалности в държавата, комплексът има необходимост от нов цялостен Подробен устройствен план, който да бъде инструмент за планиране и насочване на бъдещите инвестиции.

Проведената през 90-те години реституция на имоти в територията създаде нова градоустройствена обстановка и нови проблеми за решаване, съобразно действащите нормативни документи, опитвайки се да защити интересите, както на живущите, така и на собствениците на възстановени имоти. Липсата на актуален цялостен план, съответстващ на съвременните нужди на градската среда и позволяващ реализацията на инфраструктурни и благоустройствени мероприятия в територията е водеща предпоставка за приемането на Подробен устройствен план на м. „Овча купел 1 – 4ти, 5ти и 6ти м.р.“.

Новият план отговаря на актуалните принципи на урбанистичното планиране като:

·       структурира територията съобразно съвременните изисквания за жилищни микрорайони, осигуряващи висок стандарт на обитаване, развитие на зелената система с места за отдих, детски и спортни площадки;

·       максимално задоволява нуждите на живущите с детските градини, детски център, училище, културен дом и пр.

·       оптимизира уличната мрежа и увеличава максимално броя на откритите паркоместа към жилищните блокове;

·       оптимизира общественото обслужване по бул. „Монтевидео“ като включва магазините под съществуващите блокове към пешеходната зона на булеварда;

·       окончателно разрешава въпроса с реституираните имоти чрез прилагането на нормите на чл. 22, ал. 8 от ЗУТ като се създават нови УПИ за тях по реда на чл. 16 от ЗУТ.

Реализацията на този план ще повиши стандарта на живот в 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони на „ж.к. Овча купел-1“ и ще допринесе за комфорта на обитаване в тях. Този план представлява действащ инструмент, който да позволява на общинските власти да реализират публичните мероприятия за превръщането на територията в модерен жилищен комплекс, отговарящ на съвременните изисквания и задоволяващ нуждите на живущите в тях.

С плана се създават нови УПИ за следните публични мероприятия:

·         4 броя нови детски градини

·         1 брой училище

·         1 брой културен дом

·         1 брой спортна зала

·         зона за открити спортни обекти

·         множество детски площадки

·         множество зелени площи за обществено ползване

·         2 броя етажни паркинги