Отчет на работата си за първите шест месеца представи гл.арх. на СО арх.Здравко Здравков

липсва
Дата на публикуване: 30.11.2016

Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков представи пред журналисти своя отчет за работата през първите шест месеца от встъпването си в длъжност и управлението на системата и процеса на градското планиране и развитие на София.

Арх.Здравков обърна внимание на предприетите промени в текстовете на Закон за устройство и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и Закон за устройство на територията (ЗУТ), вече приети от Министерски съвет, както и изготвения от екипа на главния архитект проект за нова наредба на Столична община, касаещ реда и начина за провеждане на обществени обсъждания.

През шестте месеца е предложен и проект на нова Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Промените  са направени с цел намаляване агресивното нахлуване на рекламата в градската среда. Следва предлагането на наредбата  за обществено обсъждане.

Архитект Здравков съобщи, че през месец ноември стартира работата на експертна група, сформирана лично от него, със задача да бъде изработена дългосрочна визия за развитие на Столична община.

През шестте месеца изпълняващ длъжността главен архитект на Столична община, арх. Здравков е оптимизирал състава на отделните структурни звена в съответствие с настъпилите през годините промени в работата на отделите. В структурата на НАГ е създадена иизцяло ново организационно звено – отдел „Градско и пространствено планиране”, ангажирано с  координацията на инвестиционните проекти, устройствените планове и конкурсите, възлагани от Столична община. В полза и улеснение на гражданите е възложено разработването и вече е въведен изцяло нов софтуер за създаване на документи и актове с цел уеднаквяване на всички административни актове на територията на Столична община. „Бета“ версията на софтуера ще работи пилотно до края на 2016 г. в НАГ, след което ще бъде въведен и в 24-те района на Столична община. Софтуерът е обвързан с Географска информационна система (ГИС) и ще даде възможност за бъдещо надграждане с по-голям брой услуги. По този начин лесно ще става електронно контролиране на издадените индивидуални административни актове, както от НАГ, така и от районните администрации.

За да се подобри комуникацията и повиши информираността на гражданите, относно дейността на Направление „Архитектура и градоустройство“, архитект Здравков информира, че от средата на септември работи новият сайт на Направление „Архитектура и градоустройство” с изцяло нова структура и съвременна визия. С цел по-голяма прозрачност и информираност на гражданите за дейността на НАГ е създаден и акаунт на Направлението във Фейсбук и Туитър. Посредством популярните социални мрежи, Направлението периодично ще информира обществеността за промени, решения, предстоящи обществени обсъждания. Така НАГ дава още една възможност всеки гражданин, които би искал да бъде информиран, да изразява своята гражданска позиция или да сподели предложения относно решаването на обществено значими казуси с7вързани с дейността на Направлението.

Целият отчет можете да прочетете в прикачения файл: /FileBrowser/File?path=Otchet_arh.Zdravkov.pdf